เกี่ยวกับเรา


กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน

3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นำไปใช้ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม

3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

5.ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ประวัติ

กระทรวงศึกษาธิการแต่เดิมมีชื่อว่ากระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรงตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้ง ดังนี้

  • 2435 - 2461 กระทรวงธรรมการ
  • 2462 - 2468 กระทรวงศึกษาธิการ
  • 2469 - 2483 กระทรวงธรรมการ
  • 2484 - ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน/หน่วยงานในกำกับ ที่ทำการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการย้ายมาหลายแห่งด้วยกัน ดังนี้

  • ในสมัยแรกนั้น(พ.ศ. 2435)ที่ทำการกระทรวงธรรมการตั้งอยู่ที่ตึกริมประตูพิมานไชยศรีด้านตะวันออก(ปัจจุบันเป็นสำนักงานพระคลัง)
  • พ.ศ. 2441 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสุนันทาลัย ปากคลองตลาดซึ่งก็คือ โรงเรียนราชินีในปัจจุบัน
  • พ. ศ. 2448 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตึกสร้างใหม่ที่พระราชวังบวรฯ (ที่ตั้งโรงละครแห่งชาติ ในปัจจุบัน)
  • พ. ศ. 2452 ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ริมปากคลองโอ่งอ่าง (ปัจจุบันเป็นที่ทำการกรมการข้าว)
  • พ. ศ. 2483 ได้ย้ายมาอยู่ที่วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก จนถึงปัจจุบันนี้

กระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2440 - 2448

ลำดับ เสนาบดี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2435 - 2559

1. เจ้าพระยาภาสกรวงษ์ เสนาบดี พ.ศ. 2435 - 2445
2. เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร เสนาบดี พ.ศ. 2445 - 2454
3. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เสนาบดี พ.ศ. 2454 - 2458
4. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี พ.ศ. 2458 - 2469
5. พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เสนาบดี พ.ศ. 2469 - 2475
6. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2475 - 2476
7. พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2476 - 2477
8. พระสารสาสน์ประพันธ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2477 - 2478
9. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2478- 2484
10. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2485
11. พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2485 - 2487
12. นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2487 - 2488
13. พระตีรณสารวิศวกรรม รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2488 - 2489
14. นายเดือน บุนนาค รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2489 - 2490
15. พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช) รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2490 - 2491
16. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ.2491
17. พลเอก มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการฯ พ ศ. 2491 - 2492
18. พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2492 - 2494
19. นายเลียง ไชยกาล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2494 - 2500
20. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2494 - 2500
21. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2500 - 2512
22. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2512 - 2515
23. นายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2515 - 2517
24. นายเกรียง กีรติกร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2517
25. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2518, พ. ศ. 2522
26. นายนิพนธ์ ศศิธร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2518
27. นายประชุม รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2518 - 2519
28. พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2519
29. นายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2519
30. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2520 , พ. ศ. 2523
31. นายสิปปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2523 - 2524
32. นายเกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2524 - 2526
33. นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2526 - 2529
34. นายมารุต บุนนาค รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2529 - 2531
35. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2531 - 26ส.ค.2533
36. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2522- 23 ก.พ.2534
37. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2535
38. พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2534 - 2535
39. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2535 -2538
40. นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2538 -2540
41. นายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2540
42. นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2540 - 2541
43. นายปัญจะ เกสรทอง รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2541 - 2542
44. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2542 - 2544
45. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2544- 2544
46. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2544
47. นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2544- 2545
48. นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2545 - 2546
49. ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2546 - 2548
50. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2548 - 2549
51. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2549- 2551
52. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ.2551- 2551
53. นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ.2551- 2551
54. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ.2551- 2553
55. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2553- ก.ย.2554
56. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการฯ ต.ค. 2554 - 17 ม.ค.2555
57. ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการฯ 18 ม.ค.2555 - 26 ต.ค.2555
58.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการฯ 27 ต.ค.2555 - 29 มิ.ย.2556
59. นายจาตุรนต์ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการฯ 30 มิ.ย.2556 - 21 พ.ค.2557
60.นางสุทธศรี วงษ์สมาน รก.รัฐมนตรีว่าการฯ 22 พ.ค.2557-29 ส.ค.2557
61.พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการฯ 30 ส.ค.2557 - 18 ส.ค.2558
62.พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการฯ 20 ส.ค.2558 -6 ธ.ค.2559
63.นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รก.รัฐมนตรีว่าการฯ 7ธ.ค.2559 -14 ธ.ค.2559
64.นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการฯ 15 ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน


กระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2452 - 2483

ลำดับ ปลัดทูลฉลอง และ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2435 - พ. ศ. 2559

1. พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน์) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2435 - 2445
2. เจ้าพระยาพระสมเด็จสุเรนทราธิบดี(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2445 - 2454
3. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2454 - 2458
4. พระยาเมธาธิบดี ปลัดทูลฉลอง (สาตร สุทธเสถียร) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2458 - 2462
5. พระยาไพศาลศิลปสาสตร (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2462 - 2472
6. พระยาวิทยาปรีชามาตย์ (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2472 - 2475
7. พระยาประมวลวิชาพู (วงศ์ บุญหลวง) ปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2475 - 2476
8. พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน) ทำการแทนปลัดทูลฉลอง พ.ศ. 2476 - 2476
9. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร) ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2476 - 2487
10. หลวงสุจิตภารพิทยา (สุจิต สุจิตภารพิทยา) ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2487 - 2488
11. หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2488 - 2489
12. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2489 - 2501
13. นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2501 - 2504
14. นายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2504 - 2511
15. นายสนั่น สุมิตร ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2511 - 2513
16. นายบุญถิ่น อัตถากร ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2513 - 2517
17. นายจรูญ วงศ์สายัณห์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2517 - 2520
18. นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2520 - 2523
19. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2523 - 2525
20. นายสมาน แสงมลิ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2525 - 2530
21. นายบรรจง ชูสกุลชาติ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2530 - 2533
22. นายสมชัย วุฒิปรีชา ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2533 - 2535
23. นายโกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2535 - 2537
24. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2537 - 2538
25. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2538- 2542
26. นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2542 - 2544
27. นายจรูญ ชูลาภ ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2544 - 2545
28. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2545 - 2546
29. นางพรนิภา ลิมปพยอม ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2546 - 2547
30. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง พ.ศ. 2547 - 2549
31. นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวง พ.ศ.2549 - 2551
32. นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวง พ.ศ.2551 - 2552
33. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวง พ.ศ.2552 - 2554
34. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวง เม.ย. - ก.ย. 2554
35.ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวง ต.ค.2554 - กย.2555
36. นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง 1 ตค.2555-กย.2556
37. นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวง 1 ตค.2556-15 ตค.2557
38. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวง 17 ตค.2557-30 ตค.2559
39. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวง 1 ตค.2559-ปัจจุบัน

วันที่ 7 กรกฏาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่มีหน่วยงานภายใต้สังกัด คือ

1. สำนักงานรัฐมนตรี

2. สำนักงานปลัดกระทรวง

3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. องค์การมหาชน/องค์กรในกำกับ